Wynagrodzenie

Porada prawna

Kancelaria oferuje świadczenie za wynagrodzeniem 150 zł za każde rozpoczęte 60 minut jednorazowej standardowej porady prawnej świadczonej w kancelarii.

Stała obsługa

Świadczenie stałej obsługi prawnej kancelaria oferuje za wynagrodzeniem miesięcznym ryczałtowym w wysokości ustalonej z Klientem.

Zastępstwo prawne

Ustalenie wynagrodzenia za zastępstwo prawne przed sądami następuje, co do zasady, w oparciu o stawki uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłata za czynności radców prawnych (Dz.U. z 2015, poz.1804, ze zm.)

Pozostałe usługi

Przy wykonywaniu przez kancelarię innych usług wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie.

Menu